FireStats error : FireStats: Unknown commit strategy

dic 11 2018

Continguts i condicions de la formació de mentoria

Published by

La formació de mentors i mentores per al curs 19-20 es desenvoluparà entre el 25 de març i 12 d’abril de 2019.

Prèviament, cal haver fet la sol·licitud per a ser mentor o mentora (febrer 2019) i haver estat admés o admesa pel centre.

Els estudiants que ja hagen estat mentors en edicions anteriors no han de repetir les sessions,
excepte aquells aspectes de la formació pròpia del centre que el coordinador/a considere necessari.

La formació de l’estudiantat mentor s’estableix de manera modular en quatre sessions diferenciades. Tres de les sessions són organitzades i gestionades pel SeDI, i es reserven tres hores de la formació per a sessions pròpies dels centres, destinades a transmetre les concrecions del programa que cada facultat/escola considere aplicar. La durada total de la formació serà de 16 hores.

  • Com que la formació es desenvoluparà coincidint amb períodes lectius, s’oferiran grups intensius de divendres / dissabte, de matí o vesprada i en diferents campus, per a adaptar-se de la millor manera possible als horaris de classe.
  • La sessió del centre s’haurà de desenvolupar necessàriament abans que els mentors i mentores comencen el seu treball de mentoria, és a dir, abans de juliol de 2018

QUÈ ÉS LA MENTORIA. FONAMENTACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA ENTREIGUALS (3 hores presencials + 2 hores online)

Finalitat i sentit de la tutoria entre iguals. Estructura del programa: continguts, competències, temporalització, recursos, seguiment. Compromís dels mentors. Recursos per a la dinamització dels mentoritzats. Plataformes de gestió i dinamització.

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: RECURSOS I SERVEIS. ACOLLIDA INCOMING (2 hores presencials + 2 hores online)

Organització, serveis i àmbits de representació. Recursos per a la docència. Accions i programes adreçats a l’estudiantat.

HABILITATS SOCIALS PER A LA RELACIÓ D’AJUDA (4 hores presencials)

Habilitats socials necessàries per al desenvolupament de la mentoria com a relació d’ajuda i acompanyament. Estratègies per a millorar les relacions amb els altres. La competència social en l’àmbit de la tutoria entre iguals. Raonament reflexiu, processos resolució de problemes, consens i negociació. Capacitat de comunicació oral i escrita eficient, escolta activa, confidencialitat.

SESSIÓ DE FORMACIÓ/ORGANITZACIÓ DEL CENTRE (3 hores presencials)

Estructura del centre, funcionament dels serveis específics destinats a estudiants, els processos de gestió acadèmica. Processos de representació i participació. El pla de treball i funcions concretes del mentor referides al centre.

Important:

  • La participació en la formació és condició necessària per a desenvolupar la mentoria.
  • L’assistència és obligatòria. La no assistència a alguna sessió haurà de ser justificada documentalment i no podrà ser superior al 20% de la durada de les sessions de formació.
  • Els justificants s’hauran de lliurar a qualsevol de les oficines del SeDI, no al professorat que imparteix les sessions

Comentarios desactivados en Continguts i condicions de la formació de mentoria
Comments are closed at this time.

FireStats icon Powered by FireStats